Vårt miljöarbete

RCO arbetar mycket med att miljöanpassa verksamheten. Vi uppfyller miljölagstiftningens krav och har utöver detta vidtagit åtgärder för långtgående miljöanpassning. Källsortering och återvinning är självklara sysslor i vår vardag och vi ser naturligtvis till att miljöfarligt avfall tas om hand på rätt sätt. Vi har väl genomtänkta rutiner för att utreda och bedöma leverantörernas miljöpåverkan vilket är en början till miljöanpassade inköp. Vi har även genomfört energibesparande åtgärder och försöker ytterligare få ner vår energiförbrukning.

Miljöpolicy

RCO arbetar för att ett konsekvent miljöarbete bedrivs inom företaget, omfattande samtliga produkter, tjänster, produktionsutrustningar och transporter.
Styrning och varningar i RCO´s system hjälper användaren att skapa miljöbesparande åtgärder, exempelvis vid larm vid uppställande av dörrar.

Följande offentliga principer ska styra RCO:s arbete:

- Miljöhänsyn beaktas i varje beslut och på alla nivåer i organisationen, samt vara en naturlig del i företagets hela verksamhet

- Ledningen verkar för att samtliga medarbetare stödjer, upprätthåller och utbildas, samt att vidare utvecklar miljömål

- Följa gällande miljölagstiftning samt andra regler och krav, allt i syfte för att förbättra arbetsmiljön och det fortlöpande miljöarbetet

- Produkter konstrueras, produceras och servas för att säkerställa minimal råvaruåtgång och ge möjlighet till fullständig återvinning

- Allt avfall källsorteras och överlämnas till kompetenta entreprenörer för återvinning, destruktion eller deponering

- Effektivisera interna och externa transporter

- Minimera energianvändningen

- Förhindra föroreningar

- Miljöanpassade inköp

- Ständiga förbättringar

Järfälla kommuns miljödiplom

Ett samarbete mellan RCO Security och Järfälla kommun har resulterat i att företaget uppfyller de krav som kommunen ställer för att erhålla Järfällas miljödiplom, RCO har varit miljödiplomerade sedan 1999.

Järfälla kommuns miljödiplomering är en metod för att bygga upp ett miljöledningssystem och organisera företagets miljöarbete. Den bygger på standarden Svensk Miljöbas som är anpassat för små och medelstora företag.

Klicka här för att se RCO:s miljödiplom.

Här kan du läsa mer om Järfälla kommuns miljödiplom.

Miljövarudeklaration för RCO:s produkter

Flera av RCO’s produkter finns i Sunda Hus Miljödata, logga in för att se aktuell bedömning, Sundahus

Om det är någon du saknar är du varmt välkommen att kontakta tarja.hillbom-valila@rco.se